Miền Bắc Thứ ba1211

3 8 0 3 8

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1212 Đầu【Chẵn】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1211
3 8 0 3 8
1210
8 7 3 6 0
1209
5 7 0 5 7
1208
3 8 2 2 3
1207
3 5 6 2 7
1206
9 3 1 7 8
1205
4 7 5 2 1
1204
8 7 6 9 4
1203
0 1 7 1 6
1202
8 7 4 8 5
1201
1 2 3 0 1
1130
0 7 4 2 6
1129
0 3 1 4 1
1128
1 1 9 1 3
1127
8 4 7 5 7
1126
1 1 8 7 3
1125
0 8 8 1 6
1124
2 0 9 5 2
1123
5 7 9 9 9
1122
1 4 6 7 0
1211-1213 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】  2 Đang chờ quay số--
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1210 Trúng
1208-1210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1209 Trúng
1207-1209 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1207 Trúng
1206-1208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1206 Trúng
1204-1206 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1205 Trúng
1203-1205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1203 Trúng
1130-1202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1127-1129 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1129 Trúng
1126-1128 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1126 Trúng
1125-1127 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1125 Trúng
1122-1124 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1121-1123 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1121 Trúng
1120-1122 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1120 Trúng
1118-1120 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1119 Trúng
1116-1118 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1117 Trúng
1114-1116 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1115 Trúng
1111-1113 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1110 Trúng
1108-1110 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1108 Trúng
1105-1107 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1211-1213 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】  2 Đang chờ quay số--
1210-1212 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1210 Trúng
1208-1210 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1209 Trúng
1207-1209 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1207 Trúng
1206-1208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1206 Trúng
1204-1206 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1205 Trúng
1203-1205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1203 Trúng
1130-1202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1127-1129 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1129 Trúng
1126-1128 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1126 Trúng
1125-1127 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1125 Trúng
1122-1124 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1121-1123 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1121 Trúng
1120-1122 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1120 Trúng
1118-1120 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1119 Trúng
1116-1118 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1117 Trúng
1114-1116 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1115 Trúng
1111-1113 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 Dự đoán thất bại
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1110 Trúng
1108-1110 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1108 Trúng
1105-1107 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại