Hồ Chí Minh VIP Thứ hai225

5 1 5 2 5 5

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 226 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:1
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
225
5 1 5 2 5 5
224
2 9 0 7 3 3
223
4 2 8 2 0 3
222
0 1 8 9 3 2
221
6 4 8 7 5 2
220
2 0 4 8 3 8
219
3 1 2 7 1 6
218
1 9 5 4 7 3
217
5 4 1 4 1 2
216
7 8 0 4 5 4
215
2 2 1 9 3 3
214
8 5 9 7 4 8
213
4 2 6 6 5 8
212
5 0 2 5 1 1
211
6 9 8 9 1 4
210
2 6 8 8 8 0
209
7 6 5 9 3 2
208
6 2 9 2 9 4
207
3 9 9 1 0 3
206
7 8 9 1 4 7
226-228 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
225-227 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 225 Trúng
222-224 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
221-223 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 221 Trúng
220-222 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 220 Trúng
219-221 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 219 Trúng
217-219 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 218 Trúng
216-218 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 216 Trúng
215-217 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 215 Trúng
213-215 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 214 Trúng
212-214 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 212 Trúng
211-213 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 211 Trúng
210-212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 210 Trúng
209-211 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 209 Trúng
206-208 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 208 Trúng
203-205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
201-203 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 202 Trúng
131-202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 131 Trúng
1210-1212 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1209-1211 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
1208-1210 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 Dự đoán thất bại
226-228 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  1 Đang chờ quay số--
225-227 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 225 Trúng
222-224 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
221-223 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 221 Trúng
220-222 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 220 Trúng
219-221 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 219 Trúng
217-219 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 218 Trúng
216-218 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 216 Trúng
215-217 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 215 Trúng
213-215 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 214 Trúng
212-214 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 212 Trúng
211-213 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 211 Trúng
210-212 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 210 Trúng
209-211 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 209 Trúng
206-208 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 208 Trúng
203-205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
201-203 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 202 Trúng
131-202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 131 Trúng
1210-1212 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1209-1211 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại
1208-1210 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 Dự đoán thất bại