Hồ Chí Minh VIP Thứ bảy622

5 4 0 8 5 4

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 623 Đầu【Xỉu】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
622
5 4 0 8 5 4
621
9 9 2 3 3 1
620
5 1 5 9 8 8
619
4 4 7 7 7 7
618
9 3 7 7 1 4
617
4 0 7 1 9 8
616
1 4 8 4 7 9
615
8 6 4 7 6 9
614
6 1 0 2 4 2
613
0 4 7 0 8 6
612
0 3 4 1 0 7
611
9 3 0 9 5 4
610
4 1 8 0 5 2
609
5 6 7 3 0 2
608
9 8 3 4 4 2
607
0 5 2 6 7 6
606
8 6 4 5 4 5
605
5 6 2 8 6 8
604
1 7 9 9 7 7
603
9 0 2 6 3 6
622-624 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  2 Đang chờ quay số--
619-621 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 621 Trúng
616-618 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 618 Trúng
615-617 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 615 Trúng
613-615 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 614 Trúng
611-613 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 612 Trúng
608-610 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 610 Trúng
607-609 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 607 Trúng
605-607 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 606 Trúng
604-606 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 604 Trúng
603-605 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 603 Trúng
602-604 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 602 Trúng
531-602 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 601 Trúng
530-601 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 530 Trúng
527-529 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 529 Trúng
525-527 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 526 Trúng
524-526 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 524 Trúng
522-524 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 523 Trúng
520-522 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 521 Trúng
518-520 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 519 Trúng
517-519 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 517 Trúng
622-624 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】  2 Đang chờ quay số--
619-621 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 621 Trúng
616-618 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 618 Trúng
615-617 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 615 Trúng
613-615 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 614 Trúng
611-613 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 612 Trúng
608-610 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 610 Trúng
607-609 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 607 Trúng
605-607 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 606 Trúng
604-606 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 604 Trúng
603-605 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 603 Trúng
602-604 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 602 Trúng
531-602 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 601 Trúng
530-601 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 530 Trúng
527-529 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 529 Trúng
525-527 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 526 Trúng
524-526 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 524 Trúng
522-524 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 523 Trúng
520-522 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 521 Trúng
518-520 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 519 Trúng
517-519 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 517 Trúng