Hồ Chí Minh VIP Thứ ba1205

3 5 4 0 0 5

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1206 Đầu【Tài】 Gấp thếp:2
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1205
3 5 4 0 0 5
1204
0 9 7 5 8 7
1203
0 4 0 6 1 6
1202
5 6 5 1 7 2
1201
0 1 0 9 2 9
1130
3 9 2 2 1 4
1129
4 9 5 2 5 7
1128
7 3 9 1 9 8
1127
5 2 7 7 7 2
1126
6 4 8 3 2 4
1125
7 7 2 0 7 9
1124
0 8 3 2 8 0
1123
2 9 6 9 8 8
1122
9 6 7 4 9 3
1121
4 2 9 8 7 2
1120
1 6 8 8 4 5
1119
8 6 4 8 0 0
1118
3 4 7 6 4 5
1117
3 3 6 8 5 4
1116
1 3 0 2 5 3
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  2 Đang chờ quay số--
1203-1205 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1204 Trúng
1130-1202 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1202 Trúng
1127-1129 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1126-1128 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1126 Trúng
1125-1127 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1125 Trúng
1124-1126 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1124 Trúng
1123-1125 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1123 Trúng
1122-1124 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1122 Trúng
1119-1121 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1121 Trúng
1117-1119 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1118 Trúng
1114-1116 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1113-1115 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1113 Trúng
1111-1113 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1112 Trúng
1109-1111 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1110 Trúng
1108-1110 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1108 Trúng
1107-1109 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1107 Trúng
1106-1108 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1106 Trúng
1104-1106 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1105 Trúng
1101-1103 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】 1103 Trúng
1029-1031 Dự đoán kết quả: Đầu 【Xỉu】 1031 Trúng
1205-1207 Dự đoán kết quả: Đầu 【Tài】  2 Đang chờ quay số--
1203-1205 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1204 Trúng
1130-1202 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1202 Trúng
1127-1129 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1126-1128 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1126 Trúng
1125-1127 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1125 Trúng
1124-1126 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1124 Trúng
1123-1125 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1123 Trúng
1122-1124 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1122 Trúng
1119-1121 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1121 Trúng
1117-1119 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1118 Trúng
1114-1116 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 Dự đoán thất bại
1113-1115 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1113 Trúng
1111-1113 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1112 Trúng
1109-1111 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1110 Trúng
1108-1110 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1108 Trúng
1107-1109 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1107 Trúng
1106-1108 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1106 Trúng
1104-1106 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1105 Trúng
1101-1103 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Tài】 1103 Trúng
1029-1031 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Xỉu】 1031 Trúng