Mega 6/45 1 Phút Thứ bảy1440

38 41 33 17 35 32

Thời gian xổ số còn lại

Đang mở giải
Dự đoán: Kỳ quay 1441 Đầu【Chẵn】 Gấp thếp:4
Hệ thống mở thưởng liên tục, CKSH 24/7 nếu bạn cần tư vấn. Hotline: +63 9106888888
Kỳ quay Kết quả xổ số
1440
38 41 33 17 35 32
1439
41 21 29 22 19 26
1438
39 13 04 33 42 06
1437
10 03 39 17 24 32
1436
15 42 14 18 07 22
1435
21 01 38 22 16 32
1434
11 39 19 14 05 33
1433
34 16 36 44 39 17
1432
32 38 36 40 21 18
1431
23 10 17 12 36 37
1430
23 05 06 31 20 13
1429
02 29 13 38 17 10
1428
21 19 30 27 37 12
1427
44 11 14 05 19 01
1426
28 26 35 09 04 11
1425
20 44 33 15 34 43
1424
34 01 40 13 08 02
1423
35 26 14 27 11 13
1422
06 03 25 11 32 13
1421
04 25 21 12 31 38
1439-1441 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】  4 Đang chờ quay số--
1438-1440 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1438 Trúng
1437-1439 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1437 Trúng
1436-1438 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1436 Trúng
1433-1435 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1435 Trúng
1431-1433 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1432 Trúng
1430-1432 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1430 Trúng
1429-1431 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1429 Trúng
1428-1430 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1428 Trúng
1427-1429 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1427 Trúng
1424-1426 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1423-1425 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1423 Trúng
1422-1424 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1422 Trúng
1421-1423 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1421 Trúng
1420-1422 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1420 Trúng
1419-1421 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1419 Trúng
1417-1419 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1418 Trúng
1414-1416 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1413-1415 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1413 Trúng
1411-1413 Dự đoán kết quả: Đầu 【Lẻ】 1412 Trúng
1410-1412 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】 1410 Trúng
1439-1441 Dự đoán kết quả: Đầu 【Chẵn】  4 Đang chờ quay số--
1438-1440 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1438 Trúng
1437-1439 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1437 Trúng
1436-1438 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1436 Trúng
1433-1435 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1435 Trúng
1431-1433 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1432 Trúng
1430-1432 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1430 Trúng
1429-1431 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1429 Trúng
1428-1430 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1428 Trúng
1427-1429 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1427 Trúng
1424-1426 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1423-1425 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1423 Trúng
1422-1424 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1422 Trúng
1421-1423 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1421 Trúng
1420-1422 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1420 Trúng
1419-1421 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1419 Trúng
1417-1419 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1418 Trúng
1414-1416 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 Dự đoán thất bại
1413-1415 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1413 Trúng
1411-1413 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Lẻ】 1412 Trúng
1410-1412 Dự đoán Chẵn và   Lẻ   【Chẵn】 1410 Trúng